الکترودهای تخصصیالکترودهای تخصصی

 

شرکت کاد ولد وارد کننده  سه برند برتر الکترود و مواد مصرفی جوش در دنیا می‌باشد.

با کلیک بر روی هر یک از این برندها می‌توانید محصولات آنها را مشاهده نمایید.

                   

 

Flame Spraying Powders

 

Product DIN EN / EN ISO
UTP EB-1001 1274 5.1 - 106/36
UTP EB-1002 N 1274 5.4 - 106/45
UTP EB-1003 1274 3.1 - 125/45
UTP EB-1025 1274
UTP EB-1030 1274 1.8 - 160/45
UTP EB-1050 1274 11.8 - 45/5.6
UTP EB-2001 1274 3.2 - 125/45
UTP EB-2002 1274
UTP EB-2003 1274 8.1 - 120/36
UTP EB-2005 1274
UTP EB-2007 1274 6.4 - 106/36
UTP EB-3010 1274
UTP EB-4010 1274 6.2 - 125/45
UTP EB-5044 1274 3.6 - 106/45
UTP HA - 032 1274 8.2 - 80/40
UTP HA - 06 1274 2.19 - 106/20
UTP HA - 2 1274 2.2 - 106/20
UTP HA - 3 1274 2.2 - 106/20
UTP HA - 5 1274 2.7 - 106/20
UTP HA - 6 1274 2.8 - 106/20
UTP HA - 6315 G 1274 2.1 - 106/20
UTP HA - 6320 1274 2.2 - 53/20
UTP HA - 7 1274 2.9 - 106/20
UTP HA - 8 1274
UTP HA - 8 SS 1274
UTP HA - 8-65 1274
UTP PTA 2-701.10 1274 7.1 - 150/50
UTP PTA 2-701.11 1274 7.1 - 200/63
UTP PTA 2-706.10 1274 7.2 - 150/50
UTP PTA 2-706.11 1274 7.2 - 200/63
UTP PTA 2-708.10 1274
UTP PTA 2-708.11 1274
UTP PTA 2-712.10 1274 7.3 - 150/50
UTP PTA 2-712.11 1274 7.3 - 200/63
UTP PTA 2-721.10 1274 7.5 - 150/50
UTP PTA 2-721.11 1274 7.5 - 200/63
UTP PTA 3-710.10 1274
UTP PTA 3-710.11 1274
UTP PTA 5-068HH.10 1274
UTP PTA 5-068HH.11 1274
UTP PTA 5-776.10 1274 3.9 - 150/50
UTP PTA 5-776.11 1274 3.9 - 200/63
UTP UB 5-2525 A 1274 2.2 - 125/36
UTP UB 5-2540 1274 2.7 - 125/45
UTP UB 5-2550 1274 2.8 - 125/45
UTP UB 5-2555 1274 2.14 - 125/45
UTP UB 5-2756 X4 1274
UTP UB 5-2760 1274 2.9 - 125/45
UTP UB 5-2862 1274
UTP UB 5-2864 1274
UTP UB 5-2864 4 1274
UTP UB 5-2871 1274
 

Solid wires & Rods

 

Product DIN EN / EN ISO AWS
UTP 7502 8555 Sonderlegierung
UTP A 068 HH 18274 S Ni 6082 (NiCr20Mn3Nb) A5.14 ER NiCr-3
UTP A 118 14341-A G3Si1 A5.18 ER 70 S-6
UTP A 119 14341-A G4Si1 A5.18 ER 70 S-6
UTP A 1817 Mn 14343-A GWZ 18 16 5 N L A5.9 ER 317 L (mod)
UTP A 1915 14343-A GW 20 16 3 Mn L A5.9 ER 316 LMn
UTP A 1925 14343-A G/W 20 25 5 Cu L A5.9 ER 385
UTP A 2133 Mn 14343 W/GZ 21 33 Mn Nb
UTP A 2522 Mo 14343-A G/W 25 22 2 N L A5.9 ER 310 (mod.)
UTP A 2535 Nb 14343-A G/WZ 25 35 Zr
UTP A 3127 LC 14343-A W/G 27 31 4 Cu L A5.9 ER 383
UTP A 3128 Mo 14343-A W/GZ 28 32 7 CuL
UTP A 3133 LC 14343-A W/GZ 32 311 L A5.9 ER 33-31
UTP A 32 24373 S Cu 5180 A (CuSn 6 P) A5.7 ER CuSn-A (mod.)
UTP A 320 24373 S Cu 5410 (CuSn12P)
UTP A 34 24373 S Cu 6100 (CuAl7) A5.7 ER CuAl-A 1
UTP A 34 N 8555 W/MSG-31-GZ-200-CN 14700 S Cu 1 A5.7 ER CuMnNiAl
UTP A 3422 24373 S Cu 6327 (CuAl8Ni2Fe2Mn2)
UTP A 3423 24373 S Cu 6327 (CuAl8Ni2Fe2Mn2)
UTP A 3436 8555 MSG 31-GZ-250-C 14700 S Cu 1 A5.13 ER CuNiAl
UTP A 3444 24373 S Cu 6328 (CuAl9Ni5Fe3Mn2) A5.7 ER CuNiAl
UTP A 3545 Nb 14343-A W/GZ 35 45 Nb
UTP A 38 24373 S Cu 1897 (CuAg1) A5.7 ER Cu
UTP A 381 24373 S Cu 1898 (CuSn1) A5.7 ER Cu
UTP A 383 Sonderlegierung
UTP A 384 24373 S Cu 6560 (CuSi3Mn1) A5.7 ER CuSi-A
UTP A 385 Sonderlegierung
UTP A 387 24373 S Cu 7158 (CuNi30Mn1FeTi) A5.7 ER CuNi
UTP A 389 24373 S Cu 7061 (CuNi10)
UTP A 403 Sonderlegierung
UTP A 404 Sonderlegierung
UTP A 4225 18274 S Ni 8125 (NiFe26Cr25Mo)
UTP A 47 18273 S Al Z (Al 99,5) A5.10 ER 1100
UTP A 47 Ti 1732 SG Al99,5Ti
UTP A 48 18273 S Al 4047 A (AlSi12(A)) A5.10 ER 4047
UTP A 485 18273 S Al4043 (AlSi5) A5.10 ER 4043
UTP A 493 18273 S Al 5754 (AlMg3) A5.10 ER 5554
UTP A 495 18273 S Al 5356A (AlMg5Cr(A)) A5.10 ER 5356
UTP A 495 Mn 18273 S Al 5183 A (AlMg4,5Mn0,7(A)) A5.10 ER 5183
UTP A 495 MnZr 18273 S Al 5087 (AlMg4,5MnZr) A5.10 ER 5087
UTP A 5519 Co 8555 MSG 23-GZ-250-CKTZ 14700 S Z Ni2
UTP A 5521 Nb 18274 S Ni 7718 (NiFe19Cr19Nb5Mo3)
UTP A 6020 16834-A G Mn3Ni1CrMo A5.28 ER 100 S-G
UTP A 6025 16834-A G Mn3Ni1CrMo A5.28 ER 80 S-Ni 2
UTP A 6170 Co 18274 S Ni 6617 (NiCr22Co12Mo9) A5.14 ER NiCrCoMo-1
UTP A 6170 Co mod. 18274 S Ni 6617 (NiCr22Co12Mo9) A5.14 ER NiCrCoMo-1
UTP A 6202 Mo 18274 S Ni 1069 (NiMo28Fe4Cr) A5.14 ER NiMo-11
UTP A 6222 Mo 18274 S Ni 6625 (NiCr22Mo9Nb) A5.14 ER NiCrMo-3
UTP A 6225 Al 18274 S Ni 6025 (NiCr25Fe10AlY) A5.14 ER NiCrFe-12
UTP A 6229 18274 S Ni 6052 (NiCr30Fe9)
UTP A 63 14343-A W/G 18 8 Mn A5.9 ER 307 (mod.)
UTP A 651 14343-A W/G 29 9 A5.9 ER 312
UTP A 66 14343 G(W) 13 (Si) A5.9 ER 410
UTP A 660 14343 G(W) Z 17 Ti A5.9 ER 430
UTP A 661 14343-A
14700
W/G Z 17 Mo H
S Fe7
UTP A 6635 14343-A G(W) 13 4 (Si) A5.9 ER 410 NiMo
UTP A 673 8555 W/MSG 3-60-T 14700 S Fe8
UTP A 68 14343-A G/W 19 9 Nb Si A5.9 ER 347 (Si)
UTP A 68 H 14343-A W/G 25 20 A5.9 ER 310 (Si)
UTP A 68 LC 14343-A G/W 19 9 L (Si) A5.9 ER 308 L (Si)
UTP A 68 Mo 14343-A G/W 19 12 3 Nb A5.9 ER 318 (Si)
UTP A 68 MoLC 14343-A G/W 19 12 3 L A5.9 ER 316 L (Si)
UTP A 6808 Mo 14343-A G/W 22 9 3 N L A5.9 ER 22 9
UTP A 6820 14343-A G/W 19 9 H A5.9 ER 308 H
UTP A 6824 LC 14343-A GW 23 12 L A5.9 ER 309 L (Si)
UTP A 6824 MoLC 14343-A G/W 23 12 2 L A5.9 ER 309 L Mo
UTP A 694 8555 W/MSG 3-45-T 14700 S Z Fe3
UTP A 696 8555 W/MSG 4-GZ-60-S 14700 S Z Fe4
UTP A 702 8555 W/MSG 3-GZ-350-T 14700 S Z Fe5
UTP A 703 18274 S Ni 1066 (NiMo28) A5.14 ER NiMo-7
UTP A 704 18274 S Ni 6455 (NiCr16Mo16Ti) A5.14 ER NiCrMo-7
UTP A 722 18274 S Ni 6022 (NiCr21Mo13Fe4W3) A5.14 ER NiCrMo-10
UTP A 73 G 2 8555 W/MSG 3-GZ-55-ST 14700 S Fe8
UTP A 73 G 3 8555 W/MSG 3-GZ-45-T 14700 S Z Fe3
UTP A 73 G 4 8555 W/MSG 3-GZ-40-T 14700 S Z Fe3
UTP A 7550 8555 G/WSG 21-UM-55-CG 14700 C Ni 20
UTP A 7560 8555 G 21-GF-60 G 14700 T Fe 20
UTP A 759 18274 S Ni 6059 (NiCr23Mo16) A5.14 ER NiCrMo-13
UTP A 776 18274 S Ni 6276 (NiCr15Mo16Fe6W4) A5.14 ER NiCrMo-4
UTP A 80 M 18274 S Ni 4060 (NiCu30Mn3Ti) A5.14 ER NiCu-7
UTP A 80 Ni 18274 S Ni 2061 (NiTi3) A5.14 ER Ni-1
UTP A 8036 Sonderlegierung
UTP A 8036 S Sonderlegierung
UTP A 8051 Ti 1071 S C NiFe-2
UTP A 8058 1071 S C NIFe-1
UTP A 902 Ti 24034 Ti0120 A5.6 ER Ti-2
UTP A CELSIT 701 N 8555 G/WSG 20-G0-55-CSTZ 14700 R Co3 A5.21 ER CoCr-C
UTP A CELSIT 706 V 8555 G/WSG 20-G0-40-CSTZ 14700 R Z Co2 A5.21 ER CoCr-A
UTP A CELSIT 712 SN 8555 G/WSG 20-G0-50-CSTZ 14700 R Co3 A5.21 ER CoCr-B
UTP A CELSIT 721 8555 G/WSG 20-G0-300-CKTZ 14700 R Z Co1 A5.21 ER CoCr-E
UTP A DUR 250 8555 MSG 1-GZ-250 14700 SZ Fe 1
UTP A DUR 350 8555 MSG 2-GZ-400 14700 SZ Fe 2
UTP A DUR 600 8555 W/MSG 6-GZ-60-S 14700 SZ Fe 8
UTP A DUR 650 8555 MSG 3-GZ-60 14700 S Fe 8
UTP A SUPER DUR W 80 Ni 8555 WSG 21-GS-60-G
UTP ABRADISC 6000
UTP ANTINIT DUR 300 8555 E 8-UM-300-CP (mod.) 14700 E Fe10
 

Flux Cored Wires

 

Product DIN EN / EN ISO AWS
UTP AF 068 HH 14172 E Ni 6082 (NiCr20Mn3Nb) A5.34 E NiCr 3 T0-4
UTP AF 068 HH Mn 14172 E Ni 6082 (NiCr20Mn3Nb) A5.34 E NiCr 3 T0-4 mod.
UTP AF 6222 MoPW 14172 E Ni 6625 (NiCr22Mo9Nb) A5.34 ENiCrMo3 T1-4
UTP AF 6635 12073 T 13 4 RM
UTP AF 68 LC 17633-A T 19 9 L RM3 - T 19 9 L RC3 A5.22 E 308 LT-0-1 / E 308 LT0-4
UTP AF 68 MoLC 17633-A T 19 12 3 L RM3 / T 19 12 3 L RC3 A5.22 E 316 LT0-1 / E 316 LT0-4
UTP AF 6824 LC 17633-A T 23 12 L RM3 - T 23 12 L RC3 A5.22 E 309 LT0-1 / E 309 LT0-4
UTP AF 7015 14172 E Ni 6182 (NiCr15Fe6Mn) A5.34 E NiCrFe 3 T0-4
 

Submerged arc wires & Fluxes

 

Product
DIN EN / EN ISO AWS
UTP UP 068 HH 18274
760
S Ni 6082 (NiCr20Mn3Nb)
SA-AB 2
A5.14 ER NiCr-3
UTP UP 6170 Co 18274
760
S Ni6617 (NiCr22Co12Mo9)
SA-AB 2
A5.14 ER NiCrCoMo-1
UTP UP 6170 Co mod. 18274
760
S Ni6617 (NiCr22Co12Mo9)
SA-FB 2
A5.14 ER NiCrCoMo-1
UTP UP 6222 Mo 18274
760
S Ni 6625 (NiCr22Mo9Nb)
SA FB 2 55 AC
A5.14 ER NiCrMo-3
UTP UP 661 8555 UP 5-GZ-400-RZ 14700 S Z Fe7
UTP UP 662 8555 UP 6-GZ-45-RZ 14700 S Z Fe7
UTP UP 68 MoLC 14343-A
760
S 19 12 3 L (Si)
SA FB 2 DC
A5.9 ER 316 L (Si)
UTP UP 6808 Mo 14343-A
760
S 22 9 3 NL
SA FB 2 DC
A5.9 ER 22 09
UTP UP 73 G 2 8555 UP 3-GZ-50-T 14700 SZ Fe8
UTP UP 73 G 3 8555 UP 3-GZ-40-T 14700 S Fe 3
UTP UP 73 G 4 8555 UP 3-GZ-350-T 14700 S Z Fe3
UTP UP DUR 250 8555 UP 1-GZ-250 14700 SZ Fe1
UTP UP DUR 300 8555 UP 2-GZ-300 14700 SZ Fe1
UTP UP DUR 600 8555 UP 6-GZ-55 14700 S Fe8
UTP UP FX 068 HH 18274
760
S Ni 6082 (NiCr20Mn3Nb)
SA-AB 2
A5.14 ER NiCr-3
UTP UP FX 6170 Co 18274
760
S Ni6617 (NiCr22Co12Mo9)
SA-AB 2
A5.14 ER NiCrCoMo-1
UTP UP FX 6170 Co mod. 18274
760
S Ni6617 (NiCr22Co12Mo9)
SA-FB 2
A5.14 ER NiCrCoMo-1
UTP UP FX 6222 Mo 18274
760
S Ni 6625 (NiCr22Mo9Nb)
SA FB 2 55 AC
A5.14 ER NiCrMo-3
UTP UP FX 661 8555 UP 5-GZ-400-RZ 14700 S Z Fe7
UTP UP FX 662 8555 UP 6-GZ-45-RZ 14700 S Z Fe7
UTP UP FX 68 MoLC 14343-A
760
S 19 12 3 L (Si)
SA FB 2 DC
A5.9 ER 316 L (Si)
UTP UP FX 6808 Mo 14343-A
760
S 22 9 3 NL
SA FB 2 DC
A5.9 ER 22 09
UTP UP FX 73 G 2 8555 UP 3-GZ-50-T 14700 SZ Fe8
UTP UP FX 73 G 3 8555 UP 3-GZ-40-T 14700 S Fe 3
UTP UP FX 73 G 4 8555 UP 3-GZ-350-T 14700 S Z Fe3
UTP UP FX DUR 250 8555 UP 1-GZ-250 14700 SZ Fe1
UTP UP FX DUR 300 8555 UP 2-GZ-300 14700 SZ Fe1
UTP UP FX DUR 600 8555 UP 6-GZ-55 14700 S Fe8
 
صفحه 1 از 2