محصولات کو ولد KOWELD

رباتهای جوشکاری اتوماتیک

رباتهای جوشکاری اتوماتیک، تکنولوژی انحصاری کو ولد کره

CS-7A
جوش بالاسر و سرپایین
سطوح دوار بیضوی و صاف
CS-7A
جوش فیلت و مداوم
سبک وزن
CS-7A
جوش فیلت و مداوم دوطرفه
CS-7A
جوش فیلت چند مرحله ای
CS-7A
جوش فیلت مداوم
دیوار نورد
CS-7A
جوش فیلت بافتی
عمودی سربالا
CS-7A

CS-S1 WEAVER

جوش بافت
CS-7A
جوش فیلت/بات
کلید روشن و خاموش مگنت
CS-7A
جوش فیلت/بات
کلید روشن و خاموش مگنت
CS-7A
جوش فیلت/بات چند قوس
ریل راهنمای انعطاف پذیر
CS-7A
جوش بات - عمودی سر بالا
هر مرحله 25 میلی متر
CS-7A
جوش بافت - عمودی سربالا
هر مرحله 50 میلی متر