الکترودهای تخصصی بهلر Bohler

 

گروه جوش بهلر یکی از بزرگترین تأمین کنندگان جهانی مواد جوشکاری است. بهلر پیشروترین شرکت در ساخت مواد جوشکاری پر آلیاژ است و این مورد گروه بهلر را به شریکی مطمئن برای صنایع پر توقع امروزی مبدل می‌سازد.

برای مشاهده جزئیات محصولات اینجا را کلیک کنید:   موتور جستجوی محصولات بهلر

 بروشور محصولات بهلر را می‌توانید از جدول زیر دانلود کنید.

بروشور ENG DE
Welding Guide .PDF .PDF
Bestseller .PDF .PDF
Chemical & Petrochemical .PDF .PDF
Flux Cored Wire .PDF .PDF
Self-shielded Flux Cored Wires .PDF
High temperature and creep-resistent flux-cored wires .PDF .PDF

 

محصولات:

Group Product EN / EN ISO A AWS
SMAW BÖHLER FOX 2,5 Ni EN ISO 2560-A E 46 8 2Ni B 42 H5 AWS A5.5 E8018-C1H4R
SMAW BÖHLER FOX 20 MVW EN ISO 3580-A E CrMoWV 12 B 4 2 H5
SMAW BÖHLER FOX A 7 EN ISO 3581-A E 18 8 Mn B 2 2 AWS A5.4 E307-15 (mod.)
SMAW BÖHLER FOX A 7 CN EN ISO 3581-A E 18 8 Mn B 2 2 AWS A5.4 E307-15 (mod.)
SMAW BÖHLER FOX A 7-A EN ISO 3581-A E Z18 9 MnMo R 3 2 AWS A5.4 E307-16 (mod.)
SMAW BÖHLER FOX ASN 5 EN ISO 3581-A E 18 16 5 N L B 2 2 AWS A5.4 E317L-15 (mod.)
SMAW BÖHLER FOX ASN 5-A EN ISO 3581-A E 18 16 5 N L R 3 2 AWS A5.4 E317L-17 (mod.)
SMAW BÖHLER FOX BVD 100 EN ISO 18275 E 62 5 Z2Ni B 4 5 AWS A5.5 E10018-G/E10045-P2 (mod.)
SMAW BÖHLER FOX BVD 110 EN ISO 18275 E 69 3 Mn2NiMo B 4 5 AWS A5.5 E11018-G
SMAW BÖHLER FOX BVD 120 EN ISO 18275 E 69 3 Mn2NiMo B 4 5 AWS A5.5 E12018-G
SMAW BÖHLER FOX BVD 85 EN ISO 2560-A E 46 5 1Ni B 4 5 AWS A5.5 E8045-P2/E8018-G
SMAW BÖHLER FOX BVD 90 EN ISO 18275 E 55 5 Z2Ni B 4 5 AWS A5.5 E9018-G/E9045-P2 (mod.)
SMAW BÖHLER FOX BVD RP EN ISO 2560-A E 46 3 B 4 1 AWS A5.5 E8045-P2/E8018-G
SMAW BÖHLER FOX C 9 MV EN ISO 3580-A E CrMo91 B 4 2 H5 AWS A5.5 E9015-B9
SMAW BÖHLER FOX C 9 MVW EN ISO 3580-A E ZCrMoWVNb 9 1 1 B 4 2 H5 AWS A5.5 E9015-B9 (mod.)
SMAW BÖHLER FOX C12 CoW EN ISO 3580-A E ZCrCoW 11 2 2 B 4 2 H5 AWS A5.5 E9015-B9 (mod.)
SMAW BÖHLER FOX CEL EN ISO 2560-A E 38 3 C 2 1 AWS A5.1 E6010
SMAW BÖHLER FOX CEL 70-P EN ISO 2560-A E 42 3 C 2 5 AWS A5.5 E7010-P1
SMAW BÖHLER FOX CEL 75 EN ISO 2560-A E 42 3 C 2 5 AWS A5.5 E7010-P1
SMAW BÖHLER FOX CEL 80-P EN ISO 2560-A E 46 3 1Ni C 2 5 AWS A5.5 E8010-P1
SMAW BÖHLER FOX CEL 85 EN ISO 2560-A E 46 4 1Ni C 2 5 AWS A5.5 E8010-P1
SMAW BÖHLER FOX CEL 90 EN ISO 2560-A E 50 3 1Ni C 2 5 AWS A5.5 E9010-P1/E9010-G
SMAW BÖHLER FOX CEL Mo EN ISO 2560-A E 42 3 Mo C 2 5 AWS A5.5 E7010-A1
SMAW BÖHLER FOX CEL+ EN ISO 2560-A E 38 2 C 2 1 AWS A5.1 E6010
SMAW BÖHLER FOX CM 2 Kb EN ISO 3580-A E CrMo2 B 4 2 H5 AWS A5.5 E9018-B3H4R
SMAW BÖHLER FOX CM 2 Ti EN ISO 3580-A E CrMo2 R 1 2 AWS A5.5 E9013-G
SMAW BÖHLER FOX CM 2 V Kb EN ISO 3580-A E ZCrMoV2 B 4 2 H5 AWS A5.5 E9015-G
SMAW BÖHLER FOX CM 5 Kb EN ISO 3580-A E CrMo5 B 4 2 H5 AWS A5.5 E8018-B6H4R
SMAW BÖHLER FOX CM 9 Kb EN ISO 3580-A E CrMo9 B 4 2 H5 AWS A5.5 E8018-B8
SMAW BÖHLER FOX CN 13 1 EN ISO 3581-A E Z13 1 B 6 2
SMAW BÖHLER FOX CN 13 4 EN ISO 3581-A E 13 4 B 6 2 AWS A5.4 E410NiMo-15
SMAW BÖHLER FOX CN 13 4 SUPRA EN ISO 3581-A E 13 4 B 4 2 AWS A5.4 E410NiMo-15
SMAW BÖHLER FOX CN 16 13 EN ISO 3581-A E Z16 13 Nb B 4 2
SMAW BÖHLER FOX CN 16 6 M-HD EN ISO 3581-A E Z16 6 Mo B 6 2 H5
SMAW BÖHLER FOX CN 17 4 PH EN ISO 3581-A E Z17 4 Cu B 4 3 H5 AWS A5.4 E630-15 (mod.)
SMAW BÖHLER FOX CN 18 11 EN ISO 3581-A E 19 9 B 4 2 AWS A5.4 E308-15
SMAW BÖHLER FOX CN 19 9 M EN ISO 3581-A E 20 10 3 R 3 2 AWS A5.4 E308Mo-17 (mod.)
SMAW BÖHLER FOX CN 20 25 M EN ISO 3581-A E 20 25 5 Cu N L B 2 2 AWS A5.4 E385-15 (mod.)
SMAW BÖHLER FOX CN 20 25 M-A EN ISO 3581-A E 20 25 5 Cu N L R 3 2 AWS A5.4 E385-17 (mod.)
SMAW BÖHLER FOX CN 21 33 Mn EN ISO 3581-A E Z21 33 B 4 2
SMAW BÖHLER FOX CN 22 9 N EN ISO 3581-A E 22 9 3 N L R 3 2 AWS A5.4 E2209-17
SMAW BÖHLER FOX CN 22 9 N-B EN ISO 3581-A E 22 9 3 N L B 2 2 AWS A5.4 E2209-15
SMAW BÖHLER FOX CN 23 12 Mo-A EN ISO 3581-A E 23 12 2 L R 3 2 AWS A5.4 E309LMo-17
SMAW BÖHLER FOX CN 23 12-A EN ISO 3581-A E 23 12 L R 3 2 AWS A5.4 E309L-17
SMAW BÖHLER FOX CN 24 13 Nb EN ISO 3581-A E 23 12 Nb B 2 2 AWS A5.4 E309Nb-15
SMAW BÖHLER FOX CN 25 9 CuT EN ISO 3581-A E 25 9 4 N L B 2 2 AWS A5.4 E2595-15
SMAW BÖHLER FOX CN 29 9 EN ISO 3581-A E 29 9 R 1 2 AWS A5.4 E312-16
SMAW BÖHLER FOX CN 29 9-A EN ISO 3581-A E 29 9 R 3 2 AWS A5.4 E312-17
SMAW BÖHLER FOX DCMS Kb EN ISO 3580-A E CrMo1 B 4 2 H5 AWS A5.5 E8018-B2H4R
SMAW BÖHLER FOX DCMS Ti EN ISO 3580-A E CrMo1 R 1 2 AWS A5.5 E8013-G/E8013-B2 (mod.)
SMAW BÖHLER FOX DCMV EN ISO 3580-A E ZCrMoV1 B 4 2 H5 AWS A5.5 E9018-G
SMAW BÖHLER FOX DMO Kb EN ISO 3560-A E Mo B 4 2 H5 AWS A5.5 E7018-A1H4R
SMAW BÖHLER FOX DMO Ti EN ISO 3580-A E Mo R 1 2
SMAW BÖHLER FOX DMV 83 Kb EN ISO 3580-A E MoV B 4 2 H5 AWS A5.5 E9018-G
SMAW BÖHLER FOX E 304 H Cu EN ISO 3581-A E Z18 16 1 Cu H B 2 2 AWS A5.4 E308H-15 (mod.)
SMAW BÖHLER FOX E 308 H EN ISO 3581-A E 19 9 H R 4 2 AWS A5.4 E308H-16
SMAW BÖHLER FOX E 317 L AWS A5.4 E317L-17
SMAW BÖHLER FOX E 347 H EN ISO 3581-A E 19 9 Nb B AWS A5.4 E347-15
SMAW BÖHLER FOX EAS 2 EN ISO 3581-A E 19 9 L B 2 2 AWS A5.4 E308L-15
SMAW BÖHLER FOX EAS 2 LF EN ISO 3581-A E 19 9 L B 2 2 AWS A5.4 E308L-15
SMAW BÖHLER FOX EAS 2 Si EN ISO 3581-A E Z19 14 Si B 2 2
SMAW BÖHLER FOX EAS 2-A EN ISO 3581-A E 19 9 L R 3 2 AWS A5.4 E308L-17
SMAW BÖHLER FOX EAS 2-VD EN ISO 3581-A E 19 9 L R 1 5 AWS A5.4 E308L-17
SMAW BÖHLER FOX EAS 4 M EN ISO 3581-A E 19 12 3 L B 2 2 AWS A5.4 E316L-15
SMAW BÖHLER FOX EAS 4 M LF EN ISO 3581-A E Z19 12 3 L B 2 2 AWS A5.4 E316L-15
SMAW BÖHLER FOX EAS 4 M-A EN ISO 3581-A E 19 12 3 L R 3 2 AWS A5.4 E316L-17
SMAW BÖHLER FOX EAS 4 M-TS EN ISO 3581-A E 19 12 3 L R 1 2 AWS A5.4 E316L-16
SMAW BÖHLER FOX EAS 4 M-VD EN ISO 3581-A E 19 12 3 L R 1 5 AWS A5.4 E316L-17
SMAW BÖHLER FOX EASN 25 M EN ISO 3581-A E Z25 22 2 NL B 2 2
SMAW BÖHLER FOX ETI EN ISO 2560-A E 42 0 RR 12 AWS A5.1 E6013
SMAW BÖHLER FOX EV 100 EN ISO 18275 E 89 4 Mn2Ni1CrMo B 42 H5 AWS A5.5 E12018-G
SMAW BÖHLER FOX EV 47 EN ISO 2560-A E 38 4 B 42 H5 AWS A5.1 E7016-1H4R
SMAW BÖHLER FOX EV 50 EN ISO 2560-A E 42 5 B 42 H5 AWS A5.1 E7018-1H4R
SMAW BÖHLER FOX EV 50-A EN ISO 2560-A E 42 3 B 12 H10 AWS A5.1 E7016
SMAW BÖHLER FOX EV 50-W EN ISO 2560-A E 42 5 B 12 H5 AWS A5.1 E7016-1H4R
SMAW BÖHLER FOX EV 55 EN ISO 2560-A E 46 5 B 42 H5 AWS A5.1 E7018-1H4R
SMAW BÖHLER FOX EV 60 EN ISO 2560-A E 46 6 1Ni B 42 H5 AWS A5.5 E8018-C3H4R
SMAW BÖHLER FOX EV 60 PIPE EN ISO 2560-A E 50 4 1Ni B 12 H5 AWS A5.5 E8016-GH4R
SMAW BÖHLER FOX EV 63 EN ISO 2560-A E 50 4 B 42 H5 AWS A5.5 E8018-GH4R
SMAW BÖHLER FOX EV 65 EN ISO 18275 E 55 6 1NiMo B 42 H5 AWS A5.5 E8018-GH4R
SMAW BÖHLER FOX EV 70 EN ISO 18275 E 55 6 1NiMo B 42 H5 AWS A5.5 E9018-GH4R
SMAW BÖHLER FOX EV 70 Mo EN ISO 18275 E 55 3 MnMo B T 42 H10 AWS A5.5 E9018-G/E9018-D1 (mod.)
SMAW BÖHLER FOX EV 70 PIPE EN ISO 18275 E 55 4 ZMn2NiMo B 12 H5 AWS A5.5 E9016-GH4R
SMAW BÖHLER FOX EV 75 EN ISO 18275 E 62 6 Mn2NiCrMo B 42 H5 AWS A5.5 E10018-GH4R
SMAW BÖHLER FOX EV 85 EN ISO 18275 E 69 6 Mn2NiCrMo B 42 H5 AWS A5.5 E11018-GH4R
SMAW BÖHLER FOX EV PIPE EN ISO 2560-A E 42 4 B 12 H5 AWS A5.1 E7016-1H4R
SMAW BÖHLER FOX FA EN ISO 3581-A E 25 4 B 2 2
SMAW BÖHLER FOX FF EN ISO 3581-A E 22 12 B 2 2 AWS A5.4 E309-15
SMAW BÖHLER FOX FF-A EN ISO 3581-A E 22 12 R 3 2 AWS A5.4 E309-17
SMAW BÖHLER FOX FFB EN ISO 3581-A E 25 20 B 2 2 AWS A5.4 E310-15 (mod.)
SMAW BÖHLER FOX FFB-A EN ISO 3581-A E 25 20 R 3 2 AWS A5.4 E310-16
SMAW BÖHLER FOX HL 180 Ti EN ISO 2560-A E 38 0 RR 74 AWS A5.1 E7024
SMAW BÖHLER FOX KE EN ISO 2560-A E 38 0 RC 11 AWS A5.1 E6013
SMAW BÖHLER FOX KW 10 EN ISO 3581-A E 13 B 22 AWS A5.4 E410-15 (mod.)
SMAW BÖHLER FOX MSU EN ISO 2560-A E 38 0 RC 11 AWS A5.1 E6013
SMAW BÖHLER FOX NIBAS 617 EN ISO 14172 E Ni 6117 (NiCr22Co12Mo) AWS A5.11 ENiCrCoMo-1 (mod.)
SMAW BÖHLER FOX NIBAS 625 EN ISO 14172 E Ni 6625 (NiCr22Mo9Nb) AWS A5.11 ENiCrMo-3
SMAW BÖHLER FOX NIBAS 70 15 EN ISO 14172 E Ni 6182 (NiCr15Fe6Mn) AWS A5.11 ENiCrFe-3
SMAW BÖHLER FOX NIBAS 70 20 EN ISO 14172 E Ni 6082 (NiCr20Mn3Nb) AWS A5.11 ENiCrFe-3 (mod.)
SMAW BÖHLER FOX NIBAS C 24 EN ISO 14172 E Ni 6059 (NiCr23Mo16) AWS A5.11 ENiCrMo-13
SMAW BÖHLER FOX NiCr 70 15 EN ISO 14172 E Ni 6182 (NiCr15Fe6Mn) AWS A5.11 ENiCrFe-3
SMAW BÖHLER FOX NiCr 70 Nb EN ISO 14172 E Ni 6082 (NiCr20Mn3Nb) AWS A5.11 ENiCrFe-3 (mod.)
SMAW BÖHLER FOX NiCuCr EN ISO 2560-A E 46 4 ZNiCrCu B 42 H5 AWS A5.5 E8018-W2H4R
SMAW BÖHLER FOX NiMo 100 EN ISO 18275 E 62 4 Mn1NiMo B 42 H5 AWS A5.5 E10018-G(-D2 mod.)
SMAW BÖHLER FOX NUT
SMAW BÖHLER FOX OHV EN ISO 2560-A E 38 0 RC 11 AWS A5.1 E6013
SMAW BÖHLER FOX P 23 EN ISO 3580-A E ZCrWV2 1,5 B 4 2 H5 AWS A5.5 E9015-G
SMAW BÖHLER FOX P 24 EN ISO 3580-A E ZCrMo2VNb B 4 2 H5 AWS A5.5 E9015-G
SMAW BÖHLER FOX P 92 EN ISO 3580-A E ZCrMoWVNb 9 0,5 2 B 4 2 H5 AWS A5.5 E9015-B9 (mod.)
SMAW BÖHLER FOX RDA
SMAW BÖHLER FOX SAS 2 EN ISO 3581-A E 19 9 Nb B 2 2 AWS A5.4 E347-15
SMAW BÖHLER FOX SAS 2-A EN ISO 3581-A E 19 9 Nb R 3 2 AWS A5.4 E347-17
SMAW BÖHLER FOX SAS 4 EN ISO 3581-A E 19 12 3 Nb B 2 2 AWS A5.4 E318-15
SMAW BÖHLER FOX SAS 4-A EN ISO 3581-A E 19 12 3 Nb R 3 2 AWS A5.4 E318-17
SMAW BÖHLER FOX SKWA EN ISO 3581-A E 17 B 2 2 AWS A5.4 E430-15
SMAW BÖHLER FOX SKWAM EN ISO 3581-A E Z17 Mo B 22
SMAW BÖHLER FOX SPE EN ISO 2560-A E 38 2 RB 12 AWS A5.1 E6013 (mod.)
SMAW BÖHLER FOX SPEM EN ISO 2560-A E 38 2 RB 12 AWS A5.1 E6013 (mod.)
SMAW BÖHLER FOX SUM EN ISO 2560-A E 38 0 RR 12 AWS A5.1 E6013
SMAW BÖHLER FOX SUS EN ISO 2560-A E 42 0 RR 12 AWS A5.1 E6013